چگونه فایل های سیستم را پیدا کنم؟ من اعلانی دریافت کردم که بیش از 90 درصد از فضای ذخیره‌سازی من گرفته شده است، چگونه می‌توانم آنها را پیدا کنم؟

چگونه فایل های سیستم را پیدا کنم؟  من اعلانی دریافت کردم که بیش از 90 درصد از فضای ذخیره‌سازی من گرفته شده است، چگونه می‌توانم آنها را پیدا کنم؟ ارسال شده توسط /u/Spr4yy
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/105lh1k/how_do_i_locate_the_systems_files_i_got_a/