چگونه می توانم برنامه ها را دقیقاً تا ساعت در صفحه اول قرار دهم؟ یک ردیف وجود دارد که فقط خالی است، اما من نمی توانم برنامه ها را آنجا قرار دهم…

فکر می‌کنم برای یک ویجت است، اما چون از ویجت استفاده نمی‌کنم، می‌توانم 5 برنامه دیگر را در آنجا فشرده کنم. من نمی توانم.

ارسال شده توسط /u/bomzay
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10pprxt/how_do_i_place_apps_right_up_to_the_clock_on/