چگونه می توانم نوار ناوبری را در صفحه اصلی پنهان کنم اما آن را برای همه برنامه های دیگر فعال نگه دارم؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10fwiop/how_can_i_hide_navigation_bar_on_home_screen_but/