چگونه miui می تواند بدترین رنگ ممکن را برای رنگ پویا از کاغذ دیواری بگیرد و آیا راهی برای حذف این ویژگی وجود دارد؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yr4lu6/how_does_miui_manage_to_take_the_worst_possible/