کسی از Redmi k60 pro استفاده کرده است، من می خواهم یکی از آن را دریافت کنم و به طور کلی تجربه آن چگونه است؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10xohea/anyone_have_been_using_redmi_k60_pro_i_want_to/

توسط Lei Jun

Lei Jun