کسی همین مشکل رو داره؟ کالری و تعداد قدم ها را برای روز بعد ثبت می کند. هنوز این اتفاق نیفتاده است. کمک


کسی همین مشکل رو داره؟  کالری و تعداد قدم ها را برای روز بعد ثبت می کند.  هنوز این اتفاق نیفتاده است.  کمک ارسال شده توسط /u/bribrie09
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y3uz39/anyone_having_the_same_problem_it_records_calorie/

توسط Lei Jun

Lei Jun