کنترل از راه دور Mi Box گم شده است، آیا می توانم یک دستگاه جدید بخرم و به نحوی آن را به Mi Box خود متصل کنم؟

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/123u1fs/lost_remote_from_mi_box_can_i_buy_a_new_one_and/