گزینه های برنامه نویس به بازنشانی ادامه می دهند.

بازنشانی می شود و از تنظیمات اضافی ناپدید می شود. هر گونه تعمیر؟ MIUI 13

ارسال شده توسط /u/SonOfTheKingdom
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/w79gb6/developer_options_keep_resetting/