گزینه split screen در گوشی های ردمی چه شد؟چرا در گوشی های ردمی گزینه split screen با پنجره های شناور جایگزین شد؟ آیا بازگردانده می شود؟

ارسال شده توسط /u/deathstar005
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zyz8xk/what_happened_to_the_split_screen_option_in_redmi/

توسط Lei Jun

Lei Jun