یادداشت جانبی سریع شیائومی خیلی بزرگ است

آیا این یک به روز رسانی است؟ به نظر من غیر عملی است. آیا راهی برای تغییر مجدد آن وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/Noneini
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yz3dc7/xiaomi_quick_side_note_too_big/

آیا شخص دیگری در اینجا از یادداشت جانبی سریع xiaomi در تلفن شیائومی خود استفاده می کند و متوجه می شود که اندازه یادداشت ها ناگهان 2 برابر اندازه های قبلی شده است.