یک آهنگ زنگ دانلود شده را پیدا کنیدردمی 9 تی . من یک آهنگ زنگ برای یک برنامه دانلود کردم که با روشن/خاموش شدن وای فای به من پینگ می داد. من برنامه را حذف نصب کردم اما پینگ همچنان گاهی اوقات به من پینگ می کند، بنابراین می خواهم آن آهنگ زنگ دانلود شده را حذف کنم

ارسال شده توسط /u/jasontaken
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yhbe00/find_a_downloaded_ringtone/

توسط Lei Jun

Lei Jun