110+ حالت ورزشی در باند هوشمند 7 پشتیبانی می شود؟

ارسال شده توسط /u/ate_gummybear
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xi7xth/what_are_the_110_sport_modes_supported_in_smart/