fade-in/fade-out را خاموش کنید

آیا راهی برای غیرفعال کردن این اثر محو شدن/محو شدن وجود دارد؟

ارسال شده توسط /u/imi339
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xflof1/turn_off_fadeinfadeout/من همین روزها یک شیائومی 12 گرفتم و وقتی دارم Duolingo را انجام می دهم، صدا کم کم کمرنگ می شود که شنیدن ابتدای جمله را سخت می کند.