gCam xml و چگونه HDR را همیشه در 12S Ultra فعال کنیم؟در برنامه بومی، فقط می‌توانم HDR خودکار را روشن یا خاموش کنم. اگر بخواهم HDR به طور دائم روشن باشد، چه کاری می توانم انجام دهم؟ بین عکس‌ها می‌تواند بین HDR و بدون HDR تغییر کند، که آزاردهنده است.

به طور جداگانه، برای کسانی که از gCam استفاده می کنند، از کدام نسخه و xml استفاده می کنند تا رنگ های پر جنب و جوش و با ظاهری پر جنب و جوش با محدوده دینامیکی بزرگ را دریافت کنند؟

ارسال شده توسط /u/milkygirl21
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x5c38e/gcam_xml_and_how_to_force_hdr_on_all_the_time_in/

توسط Lei Jun

Lei Jun