Magic 25 کمک کنید!

هیچ گزینه ای در Magisk من برای رفتن به ماژول ها یا انتخاب magisk hide در گزینه ها وجود ندارد.

بنابراین من magisk 25 را دانلود کردم تا بتوانم از GPay استفاده کنم.

سلام بچه ها،

کسی میدونه اینجا چه خبره؟

من به سختی شروع کردم و در حال حاضر به یک مشکل برخورد کردم.

ارسال شده توسط /u/Competitive-Ad-9613
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11puasc/magisk_25_help/

واقعا از کمک تشکر می کنم!!

توسط Lei Jun

Lei Jun