Magic 25 کمک کنید!

بنابراین من magisk 25 را دانلود کردم تا بتوانم از GPay استفاده کنم.

واقعا از کمک تشکر می کنم!!

کسی میدونه اینجا چه خبره؟

هیچ گزینه ای در Magisk من برای رفتن به ماژول ها یا انتخاب magisk hide در گزینه ها وجود ندارد.

ارسال شده توسط /u/Competitive-Ad-9613
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11puasc/magisk_25_help/من به سختی شروع کردم و در حال حاضر به یک مشکل برخورد کردم.

سلام بچه ها،