MI Home قادر به اضافه کردن قوانین اتوماسیون نیست.همه چیز از زمانی شروع شد که Aqara M1S را به دیگران اضافه کردم (MI hub و Aqara hub). Strat برای اتصال دستگاه ها در طبقه همکف و در حال حاضر یک چیز عجیب و غریب. هنگام اضافه کردن یک صحنه – فقط خالی است. من IF را اضافه می کنم، شرط را اضافه می کنم – بوم! اگر و سپس – همه خالی هستند زیرا من هرگز آنها را ویرایش نمی کنم.

ارسال شده توسط /u/vladdt
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x6ddmf/mi_home_unable_to_add_automation_rules/

توسط Lei Jun

Lei Jun