Reddit – در هر چیزی شیرجه بزنید

من امتحان کردم ##6484*#*# تست ارتعاش و لرزش ندارد ولی به دلیل وجود لرزش در هنگام روشن یا خاموش بودن عجیب است؟ چیزی که بتوانم امتحان کنم؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/13734hs/vibration_only_works_sometimes/ من یک Mi 11 5g Lite دارم و لرزش همیشه کار نمی کند. بازخورد هپتیک کار می کند، و تلفن هنگام روشن یا خاموش شدن می لرزد، اما در هنگام اعلان لرزش نمی کند، در عوض یک بوق عجیب دریافت می کنم.